Hansa Creation Display in China

Ferrari Advertising

Beijing Shop

XIAN SHAANXI

National Geographic Event

TV Programs

Mall in Nanjing

CHANGZHOU JIUZHOU NEW WORLD JIANGSU

COMMERCIAL REAL ESTATE COMMERCIAL DRESS

 COSMOPOLITAN MAGAZINE

DALIAN HENGLONG DEPT STORE LIAONING

DAYNE CHENG BEIJING

GLOBAL SHOPPING CENTER SICHUAN

HANSHEN SHOPPING PLAZA

LINDI SQUARE SHAANZI

MITSUKOSHI DEPT STORE JIANGSU

SUSHOU ESLITE BOOKSTORE JUANGSU

WTC TIENJE BEIJING